Skip to Content

کدام کشورها بالاترین و کدام کمترین نرخ مشارکت زنان را دارند؟


براساس گزارش پژوهشکده اموراقتصادی وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی که در خردادماه منتشر شده است، هرچند نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سال‌های اخیر با شیب ملایم روند افزایشی داشته است اما با نرخ مشارکت کل نیروی انسانی فاصله زیادی دارد.

به گزارش یزدبانو به نقل از اقتصاد‌ آنلاین، جدول زیر وضعیت نرخ مشارکت نیروی کار زنان را از سال 2008 تا 2017 نشان می‌دهد؛

343434342

براساس مندرجات جدول بالا طی ده‌ سال گذشته‌، میانگین نرخ مشارکت نیروی کار زنان 15.5درصد بوده درحالی که میانگین نرخ مشارکت کل نیروی انسانی 43درصد است. این امر حکایت از مشارکت بسیار پایین زنان در فعالیت‌های اقتصادی و در عین حال ظرفیت بالای موجود برای افزایش نیروی کار و تولید است.

یکی از علل اصلی پایین بودن نرخ اشتغال زنان در ایران، میزان مشارکت پایین آنان در بازار کار است که البته نرخ مشارکت نیز خود تابعی از برخی عوامل دیگر است. در ایران با توجه به تغییرات محسوسی که طی سال‌های اخیر در وضعیت آموزش به وجود آمده، اهمیت حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

856565
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری