Skip to Content

یزدبانو/اخبار وبلاگی(59)

مأمور آژانس بین المللے انرژے اتمے آمده بود بازرسے...


وبلاگ پاکان امت نوشت : به نیروهایش گفت که روی همه دستگاه ها و تجهیزات برچسب بزنند که بعد از این کسے نتواند تشخیص بدهد...

به گزارش یزدبانو، وبلاگ پاکان امت نوشت : 

مأمور آژانس بین المللے انرژے اتمے آمده بود بازرسے.

مصطفے گفت:
"من به این شک دارم. به نظرم دوربین داره.

داره همه ے برند هاے ما رو نگاه میکنه فلان فلان شده."

گفتم:
"نه بابا، اینکه فقط تاسیسات ما رو نگاه میکنه."

گفت:
"حالا ببین کے گفتم بهت."

***
چند وقت بعد گفت:
"این ماموره که اومد بازدید رو یادته؟بازنشست شده.
داشتم باهاش چت می کردم،گفت من علامت هاے اختصارے
همه شرکت هاے کوچک و بزرگ دنیا رو مے شناسم.
همه برند هاے شما رو به آژانس گزارش دادم تا دیگه کسے بهتون نفروشه."

***
به نیروهایش گفت که روی همه دستگاه ها و تجهیزات برچسب بزنند
که بعد از این کسے نتواند تشخیص بدهد...

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری