Skip to Content


خصوصيات يک زن ايده آل از نظر اسلام


تقوا عامل مهم مصونيت زنان ا ناهنجاري ها بوده و حيا و عفت آنان در ساية تقواي الهي حفظ مي گردد.يکي از عوامل بسيار مهمي که نظام خانوادگي را تهديد مي کند فقدان عفت و حياي زنان است.چه بسا زناني هستند که با مردانِ نامحرم در ارتباط بوده و اخلاق اسلامي را رعايت نکرده و با آنان روابط نامشروع دارند.مرد انتظار دارد که زن تنها او را بخواهد و از غير چشم پوشد و ...

یزدبانو؛ 
در آموزه هاي ديني براي يک همسر ايده آل ويژگي هايي بيان شده است که به برخي از آن ها اشاره مي شود:
1_ دين مدار؛ يکي از ويژگي هاي مهم زن ايده آل دين مدار بودن است.
انساني که دين ندارد، هيچ چيز ندارد. زن دين مدار در برابر سختي ها و مشکلاتِ همسر استقامت نموده و در مال شوهر خيانت نکرده و عفت و پاک دامني خويش را حفظ مي کند.
از سوي ديگر با بهره گيري از دستورهاي دين، فرزندان صالح تربيت نموده و حقوق شوهر را رعايت مي کند.
بر همين اساس در حوزة تعليماتي اسلام سفارش شدهاست که همسراني را گزينش نماييد که دين مدار باشند.
پيامبر اسلام(ص) فرمود: "عليک بذات الدّين".[8 ]
2 _ تقوا گرا؛ گرچه تقواگرايي ثمرة دين مدار بودن است، ولي در برخي روايات بر تقواگرايي تأکيد خاص شده است.
طبيعي است که تقوا عامل مهم مصونيت زنان ا ناهنجاري ها بوده و حيا و عفت آنان در ساية تقواي الهي حفظ مي گردد.
يکي از عوامل بسيار مهمي که نظام خانوادگي را تهديد مي کند فقدان عفت و حياي زنان است.
چه بسا زناني هستند که با مردانِ نامحرم در ارتباط بوده و اخلاق اسلامي را رعايت نکرده و با آنان روابط نامشروع دارند.
فساد اخلاقي شديداً نظام خانوادگي را آسيب پذير نموده و در گرايش فرزندان به ناهنجاري ها تأثير گذار بوده و شوهر را دچار بحران مي کنند.
مرد انتظار دارد که زن تنها او را بخواهد و از غير چشم پوشد و به ارزش هاي اخلاقي پايبند باشد.
شايد بر همين اساس در اسلام سفارش شده است: همسراني انتخاب نماييد که اصالت خانوادگي و با تقوا باشد.
پيامبر اسلام(ص) طي خطابه اي فرمود:
"اي مردم! بر حذر باشيد و بپرهيزيد از سبزه زاري که بر فراز مزبله و منجلابي روييده باشد! يعني زن زيبايي که در خانوادة پليدي رشد کرده باشد".[9]
3 _ زيبايي؛ بي ترديد زيبايي يک امتياز است و در استحکام خانواده و ادامة زندگي سعادتمند زناشويي نقش بنيادي دارد.
دو انسان که يک عمر کنار هم زندگي مي کنند بايد يکديگر را بخواهند و به همديگر عشق بورزند.
اگر کسي قياقة ظاهري همسرش را نپسندد، معمولاً او را دوست نمي دارد؛ از اين رو ستون فقرات نظام خانوادگ متزلزل مي شود.
از سوي ديگر زيبايي زن در حفظ و افزايش عفت مرد نقش بنيادي دارد؛ زيرا مرد اگر زن زيبايي داشته باشد به زنان ديگر به چشم بد نمي نگرد.
پيامبر اسلام (ص) فرمود: "أفضل نساء أمّتي أحسنهنّ وجهاً و أقلمنّ مهراً؛[10] بهترين زنان امتم آناني هستند که زيبا بوده و مهرشان کم باشد".
البته زيبايي زن تمام معيار گزينش همسر نيست، بلکه در کنار آن ويژگي هاي ديگر نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
توجه داشته باشد که زيبايي نسبي است.
زني اندام زيبايي دارد و ديگري صورت زيبا.يکي موي دلپذيري دارد و ديگري برخورد اخلاقي جذابي دارد.
وانگهي هر مردي يک نوع برداشتي از زيبايي دارد؛ يکي به سبزه بودن، برخي سرخ و سفيد را مي پسندند و بعضي سفيد.
در هر صورت زن بايد جذاب و براي مردش دلبرا باشد.
4_ دانش؛ دانش نقش بنيادي در تأمين سعادت انسان دارد؛ زيرا صاحبان علم با آگاهي هايي که دارند و با خواندن کتاب و مجله، بهتر وظايف وحقوق شوهر را فهميده و راهکارهاي بهتر زندگي کردن را مي دانند.
از سوي ديگر انسان هاي با سواد در تربيت فرزندان بيشتر نقش ايفا مي کنند.
در اسلام سفارش شده است که زن و مرد بايد دانش بياموزند: "طلب العلم فريضة علي کل مسئم".[11]
5_ عقل؛ براي ايجاد زندگي سعادتمند و آرماني، عقل و شعورِ سالم نياز است.
بي ترديد نظام خانواده اجتماع کوچکي است که بايد بر اساس عقلانيت ايجاد گردد و عقل نورافکني است که جادّة زندگي را روشن مي کند و به فراز و نشيب زندگي سامان مي دهد.
از اين رو در اسلام به عقل توجه خاصي شده و يکي از ويژگي هاي همسر، عقل بيان شده است.
امام علي(ع) فرمود: "بپرهيزيد از ازدواج با احمق! زيرا مصاحبت و زندگي با او بلا است و فرزندانش نيز تباه مي شوند".[12] در اين فرقي ميان مرد و زن نيست.
6_ سلامتي جسمي و روحي نقش اساسي در ايجاد و ادامة زندگي آرماني دارد.
بعضي از بيماري هاي جسمي و روحي اهميت چنداني ندارد و مانع انجام وظايف شوهر داري نمي شود، ولي برخي از بيماريهاي جسمي و روحي نظام خانوادگي را تهديد مي کند، از اين رو در اسلام بر سلامت جسم و روح تأکيد شده است و حتي برخي از عيب ها مانع عقد است و موجب فسخ آن مي گردد.[13]
البته اگر شوهر با ايثار گري ها مشکلات جسمي زن را تحمل کند، خوب است، ولي در مجموع مشکلات جسمي و روحي، خانواده را آسيب پذير مي کند.
7_ ايثار؛ بي ترديد يکي از ويژگي هاي مهم زن ايثار است.
نظام خانواده مانند يک کشور مقررات خاصي دارد که شوهر بايد طبق قوانين و مقررات عمل کند، عمان گونه که لازم است زن مقررات را رعايت کند.
ايثار و فدارکاري فراتر از قانون بوده و اگر در خانواده، رعايت مقررات بدون ايثار گري باشد، چندان تأثير گذار نيست، بلکه زن و شوهر بايد ايثار گر باشند و در برابر بدي ها و مشکلات يکديگر ايثار نموده و همديگر را تحمل کنند.


منبع: نورپرتال
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری