Skip to Content


حجاب پیام رسان بی صدای اسلام


حجاب تنها یک پوشش نیست بلکه یک فرهنگ است؛ وقتی حجاب به صورتی خاص رعایت می‌شود در واقع یک فرهنگ منتقل می‌شود.

به گزارش یزد بانو به نقل ازتبلیغات اسلامی، حجاب تنها یک پوشش نیست بلکه یک فرهنگ است وقتی حجاب به صورتی خاص رعایت می‌شود درواقع یک فرهنگ منتقل می‌شود وبه دلیل اینکه این فرهنگ همراه با پیام اسلام است زنی که به روش ها و صورت های مختلف حجاب را درکشورهای مختلف رعایت می‌کند، اشاعه دهنده پیام اسلام است.

حجاب به‌عنوان یک نماد ازنمادهای اسلام مطرح است به همین دلیل غرب ازگسترش حجاب جلوگیری می‌کند؛ درحکومت های سکولاراین طورگفته می‌شود که نمادهای مذهبی باید ازجامعه و محیط های اجتماعی جدا شود واین اعتقادات باید تنها جنبه فردی داشته باشد.

در این راستا به دلیل اینکه حجاب، نمادیک مذهب و دین خاصی است و پیام خاصی را به مخاطبان انتقال می دهد، ازاهمیت خاصی برخوردار است.

در کشورهای غربی بحث حجاب هراسی همان بحث اسلام هراسی است؛ مسلمانان در راستای احترام و اعتقاد به کتاب آسمانی خود، قرآن و پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (ص) ازسایر پیامبران و ادیان مختلف نیز با احترام یاد می‌کنند، ولی در کشورهای غربی توهین به پیامبران ادیان دیگر از جمله دین مبین اسلام را شاهد هستیم.

در کشورآمریکا که خود را مهد آزادی معرفی می‌کند شاهد سوزاندن کتاب آسمانی قرآن هستیم؛ این موارد درواقع پروژه ا ی تعریف شده است؛ ساخت فیلم ها و کاریکاتورها و متهم کردن مسلمانان به خشونت و ممنوعیت ورود زنان محجبه به نهادهای دولتی و آموزشی درراستای پروژه اسلام هراسی است.

حجاب نه تنها مربوط به تمام شرایع آسمانی است بلکه مربوط به فطرت انسان نیز است.

ساده انگارانه است که حجاب و نوع پوشش را تنها یک مسئله فردی و شخصی بدانیم، فردی که حجاب اسلامی را رعایت می‌کند بدون سخنرانی تنها با نوع پوششی که در اجتماع ظاهر می‌شود این پیام را می رساند که "من مسلمانم " به دلیل اینکه این نحوه پوشش برای مسلمانان است.

حجاب نماد فرهنگ اسلام است اگرفرهنگ حجاب گسترش یابد قاعدتاً منجربه گسترش فرهنگ اسلام خواهد شد که غرب چنین چیزی را نمی خواهد؛ چراکه ازدیدگاه آنان جامعه مسلمانان به شدت روبه افزایش است به همین دلیل در بسیاری ازکشورهای غربی با ساخت مناره برای مساجد و پخش صدای اذان مخالفت می‌شود.

تمایل مردم جوامع غربی نسبت به اسلام خواهی بسیار زیاد است حمله به زنان محجبه و شهادت مروة الشروینی در دادگاه درکنارهم پازلی از سوی غرب در راستای اسلام هراسی مردم جوامع غربی، است.

حجاب پیام رسان بی صدای اسلام است، یکی ازمواردی که از طریق حجاب صورت می گیرد این است که حجاب پیام اسلام را بدون اینکه صحبتی با کسی صورت گیرد، انتقال می دهد.

زن غربی وانتخاب حجاب زن غربی با انتخاب حجاب اسلامی به سیستم فرهنگی واجتماعی که درواقع خرده سیستمی درسیستم سرمایه داری غرب محسوب می‌شود، "نه" می‌گوید یکی ازمحصولات نگاه غرب به زن اشاعه فحشا، بی بند وباری و بازیچه قرارگرفتن زن است.

جای سئوال مطرح است که علی رغم عواملی که درجوامع غربی فراهم شده تا زن ها را از داشتن نگاه انسانی نسبت به خود بازدارند،زنان غربی چرابه سمت حجاب روی می آورند؟

گرایش روز افزون زنان در غرب به حجاب موضوع قابل تأملی است.به دلیل تهاجم فرهنگی، غفلت و کم کاری فرهنگی شاهد پدیده بدحجابی در داخل کشور هستیم.بعد از موج بیداری اسلامی که در کشورهای منطقه  و سطح دنیا حتی در حکومت های لائیک به وجود آمد شاهد اقبال قابل توجه حجاب در میان زنان در این کشورها هستیم.

این امر خود قابل تأمل و بررسی است که چه عواملی موجب شده تا با توجه به تلاش هماهنگ و برنامه ریزی شده ای که حدود بیش ازدو قرن درغرب صورت گرفته است، زنان با پوششی که انتخاب می‌کنند به چنین سیستم فرهنگی پاسخ منفی می دهند.

علی رغم برخورد دفعی و سخت گیری حکومت ها و نظام های سیاسی غرب با حجاب، زنان غربی با انتخاب حجاب به سیستم فرهنگی که با سیستم های اقتصادی و سیاسی غرب مرتبط است پاسخ منفی می دهند.

این پاسخ منفی، به تمام سیستم غرب است که خرده سیستم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب را هم زیر سئوال می برد.

چنین موضوعی برای غرب بسیار جدی تلقی می‌شود، گرایش زنان به حجاب در غرب در حد انتخاب یک نوع پوشش خاص نیست؛ زن غربی با انتخاب حجاب اسلامی به سیستم فرهنگی و اجتماعی که در واقع خرده سیستمی در سیستم سرمایه داری غرب محسوب می‌شود، "نه " می‌گوید و این موضوع برای حکومت های غربی قابل پذیرش و تحمل نبوده و سبب به وجود آمدن برخورد های شدید نسبت به رعایت حجاب می‌شود.

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری