Skip to Content

محتوا با برچسب یزد آب ندارد.

سرپرست استانداری یزد گفت: با تصمیم شورای تأمین استان یزد مقرر شد مجوز ایجاد صنایع پر آبخواه جدید یا توسعه طرح‌هایی که نیازمند تحمیل بار جدید بر آب است، در استان صادر نشود.
image_144455.jpeg
سرپرست استانداری یزد گفت: با تصمیم شورای تأمین استان یزد مقرر شد مجوز ایجاد صنایع پر آبخواه جدید یا توسعه طرح‌هایی که نیازمند تحمیل بار جدید بر آب است، در استان صادر نشود.
ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع پر آبخواه در یزد /برنامه ریزی برای کاهش مصرف واحدهای صنعتی بزرگ
سرپرست استانداری یزد خبر داد
ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع پر آبخواه در یزد /برنامه ریزی برای کاهش مصرف واحدهای صنعتی بزرگ
سرپرست استانداری یزد گفت: با تصمیم شورای تأمین استان یزد مقرر شد مجوز ایجاد صنایع پر آبخواه جدید یا توسعه طرح‌هایی که نیازمند تحمیل بار جدید بر آب است، در استان صادر نشود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یزد آب ندارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یزد آب ندارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب یزد آب ندارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب یزد آب ندارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد