Skip to Content

محتوا با برچسب کارنامه دانش آموزان.

کرونا که آمد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد اما انگار یکی از ماجراهایی که این ویروس نتوانست بر آن تأثیری بگذارد، ماجرای درخواست وجه در برخی مدارس برای ارائه کارنامه دانش‌آموزان است!
unnamed-30.jpg
کرونا که آمد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد اما انگار یکی از ماجراهایی که این ویروس نتوانست بر آن تأثیری بگذارد، ماجرای درخواست وجه در برخی مدارس برای ارائه کارنامه دانش‌آموزان است!
درخواست وجه در برخی مدارس برای ارائه کارنامه دانش‌آموزان
درخواست وجه در برخی مدارس برای ارائه کارنامه دانش‌آموزان
کرونا که آمد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد اما انگار یکی از ماجراهایی که این ویروس نتوانست بر آن تأثیری بگذارد، ماجرای درخواست وجه در برخی مدارس برای ارائه کارنامه دانش‌آموزان است!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارنامه دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارنامه دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب کارنامه دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب کارنامه دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد