Skip to Content

محتوا با برچسب پذیرش 105زن.

مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
2292017 (1).jpg
مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.
پذیرش ۱۰۵ زن خشونت دیده در خانه امن بهزیستی یزد
مدیر کل بهزیستی استان یزد؛
پذیرش ۱۰۵ زن خشونت دیده در خانه امن بهزیستی یزد
مدیرکل بهزیستی استان یزد از پذیرش ۱۰۵ زن و دختر خشونت دیده طی ۶ ماهه اول سال جاری در خانه امن بهزیستی استان یزد خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پذیرش 105زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پذیرش 105زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب پذیرش 105زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب پذیرش 105زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد