Skip to Content

محتوا با برچسب هدر رفت آب.

مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد در سال گذشته توانسته است میزان هدر رفت واقعي و ظاهري آب در استان را به 16 درصد کاهش داده و رتبه نخست کشوری در کاهش هدر رفت آب را کسب کند.
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد:
110676236_140105482fddcf.jpg
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد در سال گذشته توانسته است میزان هدر رفت واقعي و ظاهري آب در استان را به 16 درصد کاهش داده و رتبه نخست کشوری در کاهش هدر رفت آب را کسب کند.
یزد رتبه برتر کشوری در کاهش هدر رفت آب را کسب کرد
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد:
یزد رتبه برتر کشوری در کاهش هدر رفت آب را کسب کرد
مدير دفتر مديريت مصرف شرکت آب و فاضلاب شهری يزد گفت: استان یزد در سال گذشته توانسته است میزان هدر رفت واقعي و ظاهري آب در استان را به 16 درصد کاهش داده و رتبه نخست کشوری در کاهش هدر رفت آب را کسب کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هدر رفت آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب هدر رفت آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب هدر رفت آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد