Skip to Content

محتوا با برچسب نامه بانوی سوری به کارگردان ایرانی.

«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...
IMG23264755.jpg
«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...
نامه یک بانوی اسیر سوری به کارگردان ایرانی
نامه یک بانوی اسیر سوری به کارگردان ایرانی
«رجا بشار قیشانی» از بانوان شهر فوعه سوریه و دارای چهار فرزند که از چنگال داعشی ها به کمک وحید فراهانی کارگردان انقلابی، فرار می‌کند، نامه‌ای خطاب به وی می‌نویسد...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نامه بانوی سوری به کارگردان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نامه بانوی سوری به کارگردان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب نامه بانوی سوری به کارگردان ایرانی.

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب نامه بانوی سوری به کارگردان ایرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد