Skip to Content

محتوا با برچسب معاونت بهداشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با شروع فصل گرما در یزد نظارت و نمونه‌گیری‌ها تشدید خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
modir.JPG
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با شروع فصل گرما در یزد نظارت و نمونه‌گیری‌ها تشدید خواهد شد.
نظارت معاونت بهداشت با شروع فصل گرما در یزد تشدید خواهد شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
نظارت معاونت بهداشت با شروع فصل گرما در یزد تشدید خواهد شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با شروع فصل گرما در یزد نظارت و نمونه‌گیری‌ها تشدید خواهد شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاونت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاونت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاونت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد