Skip to Content

محتوا با برچسب معاون میراث فرهنگی استان یزد.

معاون میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه بیش از ۲۵ موزه در استان یزد فعال است گفت: روز ۲۹ فروردین‌ماه بازدید از موزه‌های استان برای مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک‌ رایگان است.
009-3.jpg
معاون میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه بیش از ۲۵ موزه در استان یزد فعال است گفت: روز ۲۹ فروردین‌ماه بازدید از موزه‌های استان برای مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک‌ رایگان است.
۲۹ فروردین‌ ماه بازدید از موزه‌های استان برای مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک‌ رایگان است
۲۹ فروردین‌ ماه بازدید از موزه‌های استان برای مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک‌ رایگان است
معاون میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه بیش از ۲۵ موزه در استان یزد فعال است گفت: روز ۲۹ فروردین‌ماه بازدید از موزه‌های استان برای مقاطع ابتدایی و مهدهای کودک‌ رایگان است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون میراث فرهنگی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون میراث فرهنگی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب معاون میراث فرهنگی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب معاون میراث فرهنگی استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد