Skip to Content

محتوا با برچسب مدیریت آسیب.

لزوم شبکه‌سازی خانواده محور بر مبناي مهارت‌های كليدي
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد مطرح کرد
لزوم شبکه‌سازی خانواده محور بر مبناي مهارت‌های كليدي
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با اشاره به نياز جدي در زمینهٔ ارتقاء سطح زندگي و توانمندسازي در مسير مديريت آسیب‌های اجتماعي بيان كرد: شبکه‌سازی بر مبناي آگاهي و مهارت‌های كليدي با محوريت نهاد خانواده نياز جامعه امروز است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیریت آسیب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیریت آسیب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مدیریت آسیب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مدیریت آسیب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد