Skip to Content

محتوا با برچسب مدرسه غرب تهران.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش یزد با اشاره به لزوم آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان گفت: اگر دانش‌آموزان مدرسه غرب تهران مهارت نه گفتن را بلد بودند کار به اینجا نمی‌رسید.
معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش یزد:
IMG08110555.jpg
معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش یزد با اشاره به لزوم آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان گفت: اگر دانش‌آموزان مدرسه غرب تهران مهارت نه گفتن را بلد بودند کار به اینجا نمی‌رسید.
«مهارت نه گفتن» دانش‌آموزان را از آسیب اجتماعی مصون می‌سازد
معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش یزد:
«مهارت نه گفتن» دانش‌آموزان را از آسیب اجتماعی مصون می‌سازد
معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش یزد با اشاره به لزوم آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان گفت: اگر دانش‌آموزان مدرسه غرب تهران مهارت نه گفتن را بلد بودند کار به اینجا نمی‌رسید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدرسه غرب تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مدرسه غرب تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مدرسه غرب تهران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد