Skip to Content

محتوا با برچسب مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید.

گفتگو با مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید/ دلیل بخشش مقتول پای چوبه دار
گفتگویی خواندنی/
گفتگو با مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید/ دلیل بخشش مقتول پای چوبه دار
هفته پیش خبری مبنی بر رضایت خانواده مقتولی در یزد در رسانه های استان پخش شد که این خانواده در هنگام قصاص قاتل در پای چوبه دار او را بخشیدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب مادر فداکاری که قاتل فرزندش را بخشید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد