Skip to Content

محتوا با برچسب ماجدی اردگانی.

دبیر شورای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای ایرانی یزد گفت: اگر بخواهیم حمایت از کالای ایرانی بهتر اجرا شود باید به لایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کند.
دبیر شورای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای ایرانی یزد:
108970682_137474054bcddb.jpg
دبیر شورای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای ایرانی یزد گفت: اگر بخواهیم حمایت از کالای ایرانی بهتر اجرا شود باید به لایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کند.
حمایت از کالای ایرانی باید به لایه‌های جامعه نفوذ کند
دبیر شورای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای ایرانی یزد:
حمایت از کالای ایرانی باید به لایه‌های جامعه نفوذ کند
دبیر شورای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای ایرانی یزد گفت: اگر بخواهیم حمایت از کالای ایرانی بهتر اجرا شود باید به لایه‌های مختلف جامعه نفوذ پیدا کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ماجدی اردگانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب ماجدی اردگانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب ماجدی اردگانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد