Skip to Content

محتوا با برچسب علی فلاحتکار.

جریان دانشجویی نباید پیاده نظام احزاب شود/نفوذ در جنبش دانشجویی به دنبال تغییر ماهیت 16 آذر
فعال دانشجویی:
جریان دانشجویی نباید پیاده نظام احزاب شود/نفوذ در جنبش دانشجویی به دنبال تغییر ماهیت 16 آذر
فعال دانشجویی در یزد گفت: اینکه جریان دانشجویی ابزار دست سیاست مداران و احزاب سیاسی شود و خودش را به دفتر یکی از احزاب سیاسی تقلیل دهد آفتی است که بخشی از جریان دانشجویی امروز به آن دچار شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علی فلاحتکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علی فلاحتکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب علی فلاحتکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب علی فلاحتکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد