Skip to Content

محتوا با برچسب عقیم کردن.

جایگاه عقیم کردن در حقوق شهروندی کجاست؟
جایگاه عقیم کردن در حقوق شهروندی کجاست؟
خانم مولاوردی، برای اینکه جامعه و مردم را از دامن خطرات کارتن خواب‌ها نجات دهند، عقیم کردن زنان کارتن خواب و گورنشین را پیشنهاد دادند... بااین تفاسیر اگرخانم مولاوردی با منشور حقوق شهروندی بیشتر آشنا شوند و البته به آن عمل هم کنند، دیگر نه شاهد کارتن...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عقیم کردن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عقیم کردن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب عقیم کردن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب عقیم کردن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد