Skip to Content

محتوا با برچسب عصمت کریمی زاده اردکانی.

عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
بانوی موفق در زمینه فرش دستباف:
635548450116120868.jpg
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.
موفقیت من اشتغال‌زایی برای بانوان سرپرست خانوار است
بانوی موفق در زمینه فرش دستباف:
موفقیت من اشتغال‌زایی برای بانوان سرپرست خانوار است
عصمت کریمی زاده، بانوی اردکانی فعال درزمینه فرش دستباف گفت: بزرگترین موفقیت من اشتغالزایی برای بانوان سرپرست خانوار است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عصمت کریمی زاده اردکانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عصمت کریمی زاده اردکانی.

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب عصمت کریمی زاده اردکانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد