Skip to Content

محتوا با برچسب شهرداری بافت تاریخی.

خسارت پنج میلیارد ریالی بارندگی به شهرداری منطقه تاریخی یزد
شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد خبر داد
خسارت پنج میلیارد ریالی بارندگی به شهرداری منطقه تاریخی یزد
شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد گفت: طبق برآوردی که انجام گرفته رفع آبگرفتگی و پر کردن حفره‌های ایجاد شده در معابر بافت تاریخی یزد به واسطه بارندگی اخیر، هزینه تقریبا پنج میلیارد ریالی را برای شهرداری این منطقه به همراه داشته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهرداری بافت تاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهرداری بافت تاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب شهرداری بافت تاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شهرداری بافت تاریخی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد