Skip to Content

محتوا با برچسب شستن پای شوهر در تشت.

همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.
یادداشت؛
Y1383847519-1.jpg
همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.
روزگار زنی که تشت شیر و گلبرگ توصیه کرد
یادداشت؛
روزگار زنی که تشت شیر و گلبرگ توصیه کرد
همیشه از اینکه در این سرزمین زن نیستم خدا را شکر کرده ام. برای زن بودن اینجا باید خیلی مرد بود. توان زیادی می خواهد، من ندارم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شستن پای شوهر در تشت.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شستن پای شوهر در تشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب شستن پای شوهر در تشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد