Skip to Content

محتوا با برچسب سرامیک.

تصاویری از تولید کاشی در کارخانه
تصاویری از تولید کاشی در کارخانه
استان یزد با ۷۶ واحد تولید کاشی و سرامیک فعال پیشتاز در صنعت کاشی است و کارخانه های کاشی و سرامیک استان یزد نه تنها به صورت مستقیم موجب اشتغال تعداد زیادی از یزدی ها شده‌اند بلکه قطب صنعت کاشی و سرامیک کشور را به خود اختصاص داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سرامیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سرامیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سرامیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سرامیک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد