Skip to Content

محتوا با برچسب سخنگوی وزارت بهداشت.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی که در هفته‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد بود، در حال حاضر به کمتر از ۷۵ درصد رسیده و این زنگ خطری برای بروز خیز جدید بیماری کووید ۱۹ محسوب می‌شود.
کرون0ا.jpg
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی که در هفته‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد بود، در حال حاضر به کمتر از ۷۵ درصد رسیده و این زنگ خطری برای بروز خیز جدید بیماری کووید ۱۹ محسوب می‌شود.
زنگ خطر خیز مجدد کرونا به صدا در آمد
زنگ خطر خیز مجدد کرونا به صدا در آمد
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی که در هفته‌های گذشته بیش از ۸۰ درصد بود، در حال حاضر به کمتر از ۷۵ درصد رسیده و این زنگ خطری برای بروز خیز جدید بیماری کووید ۱۹ محسوب می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه شاهد ایجاد روند کاهشی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور هستیم، گفت: کاهش میزان رعایت پروتکل‌ها در کشور در این ایام می‌تواند به عنوان زنگ خطری جدی باشد.
5960785_639-1.jpg
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه شاهد ایجاد روند کاهشی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور هستیم، گفت: کاهش میزان رعایت پروتکل‌ها در کشور در این ایام می‌تواند به عنوان زنگ خطری جدی باشد.
بیشترین مرگ های کرونایی در ۳ استان
بیشترین مرگ های کرونایی در ۳ استان
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه شاهد ایجاد روند کاهشی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور هستیم، گفت: کاهش میزان رعایت پروتکل‌ها در کشور در این ایام می‌تواند به عنوان زنگ خطری جدی باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سخنگوی وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سخنگوی وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب سخنگوی وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب سخنگوی وزارت بهداشت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد