Skip to Content

محتوا با برچسب رویکرد اشتغال.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.
n82787610-72095333.jpg
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.
رویکرد اشتغال برای زنان دانش آموخته استان باشد
رئیس سازمان مدیریت یزد:
رویکرد اشتغال برای زنان دانش آموخته استان باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد گفت: رویکرد اشتغال زایی استان در سال آینده باید دانش آموختگان دانشگاهی و زنان با تحصیلات عالی را مورد توجه قرار دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رویکرد اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رویکرد اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب رویکرد اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب رویکرد اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد