Skip to Content

محتوا با برچسب روز جهانی ماما.

کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با اجرای طرح تحول سلامت و رایگان شدن زایمان طبیعی با کمبود زایشگاه دولتی در یزد مواجهیم.
کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد مطرح کرد
2167310_847.jpg
کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با اجرای طرح تحول سلامت و رایگان شدن زایمان طبیعی با کمبود زایشگاه دولتی در یزد مواجهیم.
کمبود مرکز دولتی زایمان طبیعی در یزد
کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد مطرح کرد
کمبود مرکز دولتی زایمان طبیعی در یزد
کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با اجرای طرح تحول سلامت و رایگان شدن زایمان طبیعی با کمبود زایشگاه دولتی در یزد مواجهیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب روز جهانی ماما.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب روز جهانی ماما.

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب روز جهانی ماما.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد