Skip to Content

محتوا با برچسب دست فروشان.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
کمی حرف راست!
26993824_18126583bccaf.jpg
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد خبر داد
اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد/ دست‌فروشان یزدی در کجا مستقر شده‌اند؟
رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد از اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان یزد خبر داد و گفت: بنا بر این طرح، دست‌فروشان یزدی در دو نقطه از شهر استقرار می‌یابند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دست فروشان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دست فروشان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب دست فروشان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب دست فروشان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد