Skip to Content

محتوا با برچسب درستکار.

ماجرای جدایی پسر و پدر در فاجعه منا/ عدم اهمیت دادن مقامات سعودی به وضعیت ایرانیان
فاجعه منا به روایت یک شاهد عینی؛
ماجرای جدایی پسر و پدر در فاجعه منا/ عدم اهمیت دادن مقامات سعودی به وضعیت ایرانیان
شاهد عین فاجعه منا به وضعیت نا به سامان مجروحین در حادثه و نارضایتی حجاج از عوامل سعودی اشاره و اذعان کرد: مفقود ماندن بسیاری از جانباختگان، موجب بیقراری خانواده ها شده بود و مقامات سعودی هیچ گونه اهمیتی به وضعیت ایرانیان در این حادثه نمی دادند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درستکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درستکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب درستکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب درستکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد