Skip to Content

محتوا با برچسب خاصیت.

شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.
raw3-turnip2-cooked1.jpg
شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.
خاصیت شلغم خام بیشتر است یا پخته؟
خاصیت شلغم خام بیشتر است یا پخته؟
شلغم یکی از سبزیجات بسیار مفیدی است که نقش قوی ترین آنتی بیوتیک ها را بازی می کند اما متأسفانه چون نسبت به انواع دیگر سبزیجات کاربرد کمتری در وعده های غذایی مان دارد، کمتر از آن استفاده می کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خاصیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خاصیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب خاصیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد