Skip to Content

محتوا با برچسب حسینی امام جمعه ابرکوه.

امام جمعه ابرکوه و مؤسس مدرسه علمیه خواهران این شهر گفت: تقویت حوزه علمیه خواهران به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های معنوی جامعه امروز و فرداست و کوتاهی در این زمینه خیانت به نسل آینده است.
1-48.jpg
امام جمعه ابرکوه و مؤسس مدرسه علمیه خواهران این شهر گفت: تقویت حوزه علمیه خواهران به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های معنوی جامعه امروز و فرداست و کوتاهی در این زمینه خیانت به نسل آینده است.
کوتاهی در گسترش حوزه های علمیه خواهران خیانت به نسل امروز و فرداست
مؤسس مدرسه علمیه خواهران کوثر ابرکوه:
کوتاهی در گسترش حوزه های علمیه خواهران خیانت به نسل امروز و فرداست
امام جمعه ابرکوه و مؤسس مدرسه علمیه خواهران این شهر گفت: تقویت حوزه علمیه خواهران به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های معنوی جامعه امروز و فرداست و کوتاهی در این زمینه خیانت به نسل آینده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حسینی امام جمعه ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حسینی امام جمعه ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب حسینی امام جمعه ابرکوه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد