Skip to Content

محتوا با برچسب جنبش فروش نوزاد.

گریه های حبس در حراج زنده مانی/ پاسخ هایی که گم می شوند، کامل نمی شوند!
بازخوانی پرونده ای از جنس فروش کودک؛
گریه های حبس در حراج زنده مانی/ پاسخ هایی که گم می شوند، کامل نمی شوند!
نوزادش را فروخت 200هزار تومان. البته تنگش یک حلب روغن هم هدیه گرفت. چوب حراج زد وهر چهار نوزداش را به صناری فروخت.آخر او تازه چهارقلوهایی به دنیا آورده که آنها را نمی خواست. گریه های حبس در حراج زنده مانی/ پاسخ هایی که گم می شوند، کامل نمی شوند!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جنبش فروش نوزاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جنبش فروش نوزاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب جنبش فروش نوزاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب جنبش فروش نوزاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد