Skip to Content

محتوا با برچسب توانمندسازی.

هفته نامه یزد بیدار در نخستین شماره خود در مطلبی با عنوان « توانمندسازی بانوان؛ پشتوانه کارآمدی اجتماعی» به قلم فاطمه شریفی با پرداختن به برخی قابلیت های زنان، راهکارهایی نیز برای توانمندسازی بیشتر...
n82812241-72140872.jpg
هفته نامه یزد بیدار در نخستین شماره خود در مطلبی با عنوان « توانمندسازی بانوان؛ پشتوانه کارآمدی اجتماعی» به قلم فاطمه شریفی با پرداختن به برخی قابلیت های زنان، راهکارهایی نیز برای توانمندسازی بیشتر...
توانمندسازی بانوان؛ پشتوانه کارآمدی اجتماعی
توانمندسازی بانوان؛ پشتوانه کارآمدی اجتماعی
هفته نامه یزد بیدار در نخستین شماره خود در مطلبی با عنوان « توانمندسازی بانوان؛ پشتوانه کارآمدی اجتماعی» به قلم فاطمه شریفی با پرداختن به برخی قابلیت های زنان، راهکارهایی نیز برای توانمندسازی بیشتر آنان در جامعه ارائه کرد.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب توانمندسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب توانمندسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب توانمندسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد