Skip to Content

محتوا با برچسب تغییرات خانواده.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.
Jnbnmpols .jpg
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.
شناخت قوانین لازمه توانمندسازی بانوان است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد:
شناخت قوانین لازمه توانمندسازی بانوان است
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بانوان گفت: زنان برای آنکه بتوانند قابلیت‌های خود را بروز داده و جایگاه خود را پیدا کنند باید قوانین را بشناسند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تغییرات خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تغییرات خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تغییرات خانواده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد