Skip to Content

محتوا با برچسب تحرک بدنی.

مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد گفت:در چند سال گذشته به نظر می رسد که تحرک بدنی مردم استان بیشتر شده است ولی هیچ آمار مستندی در این باره وجود ندارد.
1176764.jpg
مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد گفت:در چند سال گذشته به نظر می رسد که تحرک بدنی مردم استان بیشتر شده است ولی هیچ آمار مستندی در این باره وجود ندارد.
سندی درباره افزایش تحرک بدنی یزدی ها نیست/آمار دیابت یزد در رتبه 5 کشور
مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد:
سندی درباره افزایش تحرک بدنی یزدی ها نیست/آمار دیابت یزد در رتبه 5 کشور
مدیر مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد گفت:در چند سال گذشته به نظر می رسد که تحرک بدنی مردم استان بیشتر شده است ولی هیچ آمار مستندی در این باره وجود ندارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تحرک بدنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تحرک بدنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب تحرک بدنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب تحرک بدنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد