Skip to Content

محتوا با برچسب بی تدبیری.

فاجعه خونبار برای زائران یزدی و سوالات بی پاسخ
فاجعه خونبار برای زائران یزدی و سوالات بی پاسخ
واژگونی اتوبوس زائران یزدی حادثه ای است که ممکن است در هر برهه ای مجدداً تکرار شود، چرا که هیچ عزمی در مسئولین برای جلوگیری از وقوع مجدد آن مشاهده نمی شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بی تدبیری.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بی تدبیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بی تدبیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بی تدبیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد