Skip to Content

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: امسال بر طبق برنامه‌ها و با استفاده از پهباد برنامه‌هایمان را بابت بارورسازی ابرها اجرا خواهیم کرد، اما در فعلاً در استان یزد بارورسازی ابرها انجام...
2696799.jpg
مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: امسال بر طبق برنامه‌ها و با استفاده از پهباد برنامه‌هایمان را بابت بارورسازی ابرها اجرا خواهیم کرد، اما در فعلاً در استان یزد بارورسازی ابرها انجام...
فعلاً در استان یزد بارورسازی ابرها انجام نمی‌شود
مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:
فعلاً در استان یزد بارورسازی ابرها انجام نمی‌شود
مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: امسال بر طبق برنامه‌ها و با استفاده از پهباد برنامه‌هایمان را بابت بارورسازی ابرها اجرا خواهیم کرد، اما در فعلاً در استان یزد بارورسازی ابرها انجام نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.
مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:
n82788444-72097024.jpg
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.
وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است/ کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد:
وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است/ کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب بارندگی در یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد