Skip to Content

محتوا با برچسب اقامت.

در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.
1404913.jpg
در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.
ساماندهی خانه‌های مسافر غیر مجاز یزد عزم جدی می‌طلبد
فعالیت غیر قانونی خانه‌های مسافر غیرمجاز در یزد؛
ساماندهی خانه‌های مسافر غیر مجاز یزد عزم جدی می‌طلبد
در سال‌های اخیر صنعت گردشگری باعث رونق بخشی به اقتصاد استان یزد شده است؛ اما اگر این صنعت در فضایی غیر مدیریت شده، پیش برود، این بخش بزرگ از رونق اقتصاد استان از دست خواهد رفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اقامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اقامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب اقامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب اقامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد