Skip to Content

محتوا با برچسب آزار و اذیت دختران.

قضات عالی‌رتبه دادگاه کیفری یک استان تهران مرد شیطان‌صفتی را که با آزار و اذیت فروشنده یک مانتوفروشی در اتاق پرو باعث شده بود که وی دست به‌خودکشی بزند، گناهکار تشخیص داده و به اعدام محکوم کردند.
attach201608125131966816263.jpg
قضات عالی‌رتبه دادگاه کیفری یک استان تهران مرد شیطان‌صفتی را که با آزار و اذیت فروشنده یک مانتوفروشی در اتاق پرو باعث شده بود که وی دست به‌خودکشی بزند، گناهکار تشخیص داده و به اعدام محکوم کردند.
اعدام؛ تاوان آزار دختر جوان در مانتوفروشی
اعدام؛ تاوان آزار دختر جوان در مانتوفروشی
قضات عالی‌رتبه دادگاه کیفری یک استان تهران مرد شیطان‌صفتی را که با آزار و اذیت فروشنده یک مانتوفروشی در اتاق پرو باعث شده بود که وی دست به‌خودکشی بزند، گناهکار تشخیص داده و به اعدام محکوم کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزار و اذیت دختران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزار و اذیت دختران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ویژه زنان ویژه زنان

محتوا با برچسب آزار و اذیت دختران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نکات خانه داری نکات خانه داری

محتوا با برچسب آزار و اذیت دختران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد